Винаги ли инфлационният ефект е неутрален

 

Този общ модел за отчитане на инфлационното въздействие върху финансовата оценка на инвестиционните решения е построен на основата на едно важно базисно допускане — съвпадение на общия ценови индекс със специфичните инфлационни индекси, които засягат паричните потоци. В стопанската реалност подобно равенство е изключение. Ето защо перфектният инвестиционен анализ изисква детайлизирано вграждане на инфлационните ефекти във факторите, детерминиращи паричните потоци, продажни цени, оперативни разходи, амортизационни отчисления и др.

Разбира се, да се прогнозира динамиката на структурните инфлационни проявления в точни количествени очертания е изключително трудна задача, особено в по-дълъг времеви хоризонт. Освен това, едно детайлизирано отчитане на специфичните инфлационни темпове не винаги повишава достоверността на инвестиционните оценки. В този смисъл базисното допускане не е така отдалечено от нуждите на един прагматично ориентиран подход за съобразяване на инвестиционния избор с инфлационните очаквания.