Абсолютна давност за дълговете на физически лица

С изтичането на 10-годишна давност се погасяват парични вземания срещу физически лица, независимо от прекъсването ѝ, освен когато задължението е отсрочено или разсрочено. Това записано в Закона за задълженията и договорите депутатите (ЗЗД).

 

Ето един пример:

Потребител е подписал споразумение за заем от банка на 30.03.2020 г., като погасителният период е за десет години и следва да бъде изплатен напълно до 30.03.2030 г. В този случай давността му ще изтече на 30.03.2030 г. Потребителят дори да спре да плаща вноските си още 1-ия месец, давността си остава същата. Това се отнася до случаите само с един кредит, който има крайна дата, независимо от датата на месечните падежи и от внесените или невнесените и натрупани договорни или наказателни лихви, които се начислявате при просрочия.

Най-често в договорите за заеми се посочва изрично клауза, при закъснения от една или няколко вноски, банката има право да обяви заема предсрочно изискуем.

За обявяването, потребителят следва да е информиран ясно и своевременно от банковото дружество. Когато то направи обявяването задължението заедно с начислените лихви се дължи от датата на получаване на уведомлението, като от тази дата започва и определената от ЗЗД давност със срок от 5 години.

Ако в този 5-годишен период, заемодателят или този на когото е бил продаден заема, не пусне молба за създаване на изпълнителен лист и го извърши със закъснение, с възражение за изтеклата давност, потребителят има право да използва правата си и да не изплати остатъка от задължението си.

Погасителната давност по принцип не се прилага автоматично и трябва потребителят да попълни и внесе молба, за да направи волеизявлението си. За да има сила в съда, е необходимо изрично уведомление в писмена форма, внесено в съда директно или чрез съдия изпълнител, в срок от две седмици, от датата на уведомлението, за да може потребителят да използва правата, определени му от ЗЗД.

Периодът за погасителната давност към ВиК и мобилни оператори, Топлофикация и други монополисти е уредена в чл. 111 от ЗЗД и е със срок три години. Освен за тези  периодични плащания, три години е и срока за наем.

При този вид доставчици на услуги не е необходимо обявяване на предсрочна изискуемост, когато се касае за конкретни месечни задължения, а не за едно единствено такова разсрочено вземане / плащане.

Ние дължим доставените до нас комунално-битови услуги до определена дата на следващия месец, която е посочена в договор. От тази дата започва да изтича давността. Когато в този срок не се пусне молба за издаване на изпълнителен лист, както и при заемите от банки, имаме право да подадем възражение за изтекла давност.

Следва да се помни, че когато давността е изтекла, дори и потребителят да извърши едно плащане, дори не на цялата стойност, дори не само на една вноска, а само на 1 лв. например, започва да тече нова давност. Такъв би бил резултатът и при сключване на анекс, с който потребителят се ангажира на разсрочено погасяване на дълга си.

Колекторските фирми, които се занимават със събиране на вземания, разчитат в недобрата осведоменост на хората и пропуските в познаването на закона. Те имат агресивна практика да се обаждат, да изпращат писма и да се опитват да принуждават клиентите да направят поне едно плащане или да направят анекс за разрочено плащане на задълженията, когато давността все още е в сила и три-годишният период тече. Ако този период свърши, те с наясно, че няма смисъл да опитват да принудят длъжниците да го правят. Те биха сезирали направо съда и биха присъдили директно изчислените разходи за да извършат вземане на задълженията.

Специалистите съветват, при оказан натиск от страна на фирмите за събиране на такива суми и ако потребителите са сигурни, че давността е изтекла са спокойни и когато чрез разговори и обаждания бъдат заплашвани със започване на дела, те да използват правата си и да отговорят, че са съгласни да се срещнат с тях в съда.