ДОГОВОР ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ ПОКУПКА НА ИМОТ

Предлагаме ви примерен бланка за договор за посредничество при продажба на недвижим имот.

 

 

ДОГОВОР ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ ПОКУПКА

Днес, ……………20… г., в гр. София между:

“…………., ЕИК …………, със седалище и адрес на управление гр. …………, ул. ……………., ет…………., представлявано от упълномощения представител ………………. („АГЕНЦИЯТА“), от една страна,                  и

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(три имена по лична карта)

с ЕГН ….…..………………, л.к. № …………………, предпочитан начин за контакт тел.: …………………………………….. и/или имейл:……………………………………………………….., и адрес:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………(„ВЪЗЛОЖИТЕЛ“) от друга страна, се сключи настоящият договор със следното съдържание („Договора“):

 1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
 2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а АГЕНЦИЯТА приема възмездно да проучи пазара, да рекламира, да търси за покупка, да организира огледи, да подготвя воденето на преговори и сключването на договор за покупка на недвижим имот със следните общи характеристики: град ………………………………………………………………………………., райони…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. вид на имота……………….…….………, площ около………………………….…, цена на имота около …..………………………………, с кредит ДА □  НЕ □.
 3. Срокът на настоящия договор е до покупка.
 4. За услугите, уговорени по т. 1 по-горе, АГЕНЦИЯТА има право на възнаграждение в размер на ……% (три процента) без включен ДДС от цената, на която е извършена покупката.

 

 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АГЕНЦИЯТА
 2. АГЕНЦИЯТА е длъжна:

4.1. Да проучва пазара във връзка с търсенето на недвижим имот по зададени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ параметри съгл. т.1.

4.2. Да включи търсенето в база данни на АГЕНЦИЯТА, както и да предложи имоти със заявено подобно предлагане.

4.3. След намирането на подходящи имоти да осигури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възможност за огледи.

4.4. Да осигури възможност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в присъствие на представител на АГЕНЦИЯТА, за преговори и срещи със собственика на одобрен/и от него имот/и или с негови представители.

4.5. Да представлява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ пред трети лица (потенциални продавачи, нотариуса, пред който ще се осъществи покупко-продажбата, агенции, представляващи насрещната страна, кредитни консултанти, банки или други субекти, в зависимост от параметрите на съответната сделка) във връзка с търсенето и покупката на имота, да посредничи на участниците, да води преговори, да уговаря съществените условия по покупко-продажбата, да приема и съхранява депозити от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да подготви сключването на предварителен договор между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и продавача при постигане на договореност по основните параметри, както и да подпомага финализирането на покупко-продажбата по всички подходящи за конкретната сделка начини.

4.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага на АГЕНЦИЯТА да се снабди от Служба по вписванията към Агенция по вписванията с удостоверение за вписвания, отбелязвания и заличавания за имота, предмет на покупко-продажбата, да предложи проект на предварителен договор, да подготви документите и да го консултира във връзка с издаването на нов нотариален акт и вписването на промяната в собствеността. За целта АГЕНЦИЯТА прави проверка на собствеността, предава депозити и събира удостоверения от името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, възлага на юрист/адвокат изготвянето на документи и координира необходимите документи и действия с нотариус, а когато сделката включва банков кредит или действия свързани с ипотека – с кредитните консултанти и финансиращата банка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

 1. АГЕНЦИЯТА има право на възнаграждението по т. I.3. за всеки имот, за който е сключен предварителен договор.

 

ІІI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

6.1. Да представи на АГЕНЦИЯТА цялата информация, необходима за изпълнението на Договора, както и да я уведоми незабавно за всяка промяна в параметрите на търсения имот, възможностите и начините за покупката му.

6.2. Да изплати на АГЕНЦИЯТА посредническо възнаграждение в размер на 3% (три процента) без включен ДДС, ведно с дължимия ДДС, от договорената покупна цена за закупен имот.

6.3. Възнаграждението е дължимо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при подписване на предварителен договор между него и продавача на предложения от АГЕНЦИЯТА имот, за който е отбелязано извършването на оглед съгласно Приложение №1, а в случай, че страните (продавач и купувач) уговорят да не се сключва предварителен договор, а направо окончателен договор във формата на нотариален акт, възнаграждението е дължимо в момента на сключване на окончателния договор.

6.4. При извършен оглед със съдействието на АГЕНЦИЯТА да удостоверява това с подпис в Приложение №1 към Договора. Отказът да стори това, се удостоверява с подписа на представител от АГЕНЦИЯТА и други присъстващи лица.

6.5. Да води преговори за предложен от АГЕНЦИЯТА имот и да осъществи сделка за същия само чрез нея за имотите, включени в Приложение №1.

6.6. При неспазване на условията в т. 6.5, АГЕНЦИЯТА има право на уговореното възнаграждение и направените разходи, ако намери и представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ имот за покупка и впоследствие бъде сключен нотариален акт, по силата на който ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ придобива собствеността върху имота.

6.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява информация, предоставена му от АГЕНЦИЯТА във връзка със заявено търсене от негова страна на недвижим имот, на други агенции за недвижими имоти или трети лица. В случай, че такова действие бъде установено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на АГЕНЦИЯТА неустойка в размер на не по-малко от EUR 1000 (хиляда евро).

 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получава информация относно дейността на АГЕНЦИЯТА по изпълнението на Договора.
 2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи такси за извършените огледи с АГЕНЦИЯТА на територията на гр. София.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

 1. Настоящият договор се прекратява:

9.1. При покупка на имота/имотите, предмет на договора.

9.2. По взаимно писмено съгласие на страните.

 1. ДРУГИ УСЛОВИЯ
 2. При условие, че след сключване на предварителен договор за покупко-продажба между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и продавач на имот, предложен от АГЕНЦИЯТА, не бъде сключен окончателен договор във формата на нотариален акт, при условията и сроковете на предварителния договор, или последния бъде развален (прекратен) поради неизпълнение на някоя от страните или поради обективни причини, АГЕНЦИЯТА не дължи връщане на полученото по Договора възнаграждение.
 3. В качеството си на консултант, АГЕНЦИЯТА уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, че законът изисква всяко плащане във връзка с покупко-продажба на недвижим имот, при обща стойност на сделката над 10000 лв. да бъде извършено по банков път.
 4. За неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.
 5. При сключване на договора АГЕНЦИЯТА предоставя кратка информация относно обработването на лични данни. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ:

(а) желае да получи копие от пълното уведомление на хартия                                                     ДАНЕ □; или

(б) желае да получи копие по електронен път на следния е-мейл: ……………………………..   ДАНЕ □.

 1. АГЕНЦИЯТА полага усилия да удовлетвори нуждите на своите клиенти и да им предлага разнообразна и персонализирана услуга. В тази връзка Възложителят се съгласява да получава съобщения за целите на директния маркетинг: ДАНЕ □.

Лицето за контакти с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от страна на АГЕНЦИЯТА е: ………………, email:…………….. , офис: гр. ……………….

Договорът е подготвен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните. В случай на дописване на текст в екземпляра на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, приоритетът на тълкуване е за екземпляра на АГЕНЦИЯТА.

 

 

ЗА АГЕНЦИЯТА: ……………………………                      ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ……………………………

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ИМОТИ, ПРЕДЛОЖЕНИ ОТ АГЕНЦИЯТА, С ОСЪЩЕСТВЕН ОГЛЕД ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

 

АДРЕС; ПЛОЩ; ЦЕНА; ДРУГИДАТА НА ОГЛЕДАПОДПИС НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   

 

 

ЗА АГЕНЦИЯТА: ……………………………                                    ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ……………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уведомление за обработване на лични данни (кратка версия)

 

Тази информацията се отнася до Вас, ако сте клиент, страна по договор за посредничество при сделка с имот или друга услуга с ………….. или представител (лице за контакт, законен представител, пълномощник) на юридическо лице – клиент на ……………..

 

Администратор: …………….., адрес: гр. …………, ул. ………….

 

Видове данни: имена, ЕГН, телефон и/или имейл за контакт, физическа идентичност (ако сте посещавали офис с видеонаблюдение); семейно положение, качеството родител/ настойник/ попечител на малолетни или непълнолетни лица (ако е свързано с определяне на кръга собственици), данни за имота и Вашата връзка с него (собственик, съсобственик, друг) и данни във връзка с мерките за изпиране на пари (ако такива мерки се прилагат за сделката) – данни за лична карта, постоянен адрес, професионална дейност, гражданство, взаимоотношения с банки във високорискови държави, данни за произход на средствата, качеството „видна политическа личност“ и други посочени от закона като данни от значение за мерките за изпиране на пари.

 

Цел: за да Ви предоставим услугите си, да ги усъвършенстваме, развиваме, обогатяваме или да разработваме нови услуги; за изпълнения на функция или действия във връзка с посредничество при сделки с недвижими имоти, за осъществяване на контакт, за отчетност на направените огледи, за реализиране на услугата, когато имота, от който се интересува клиентът е в друго населено място и е необходимо локално съдействие, за да предотвратим, установим, разследваме измами, пробиви в сигурността и нарушения на нашите политики или друго незаконосъобразно поведение, за изпълнение на нормативни задължения във връзка с финансите, счетоводството или мерките срещу изпирането на пари, за да преценим продаваемостта и позиционирането на недвижим имот, за да предотвратим заобикаляне на посредническото възнаграждение, за да управляваме вътрешните си процеси, включително създаването на електронен клиентски файл, планиране на заетостта, отчитане на дейностите, обучение и развитие, за целите на вътрешния контрол за съответствие, за да потърсим Вашето мнение във връзка с нашите услуги или да Ви информираме за тях, да Ви предоставим актуални условия, да проследяваме резултатите от нашите кампании, да следим и подобряваме физическата и информационна сигурност, за да реализираме нашия маркетинг и да осъществяваме директен маркетинг по телефон, имейл, SMS.

 

Основание: Вашите данни се използват за различни бизнес цели или процеси и на база няколко основания за обработване – за да изпълняваме сключения договор, за да изпълним наше нормативно задължение, за да реализираме законните си интереси.

 

Права: Имате право да поискате достъп, коригиране, ограничаване обработването или изтриване на личните си данни и да поискате преносимост на данните. Също така, имате право да възразите срещу обработването на лични данни в определени случаи.

Ще Ви информираме отделно в случай, че Вашите данни бъдат обект на така нареченото автоматизирано вземане на решения или ако се наложи да поискаме Вашето изрично съгласие да обработваме (конкретни категории) данни.

 

За пълната информация, касаеща обработването на лични данни и детайли относно Вашите права, моля свържете се с Вашия представител/ агент/ брокер или попитайте на адрес ………………………… или на следните имейл и телефон за контакт: имейл: office@…………. .com, телефон: +359 ………

 

Запознат съм с уведомлението:………..……………….……………….…………………….…………

/имена и подпис/

Дата: ………………