КЛАСИФИКАЦИЯ НА ТЪРГОВСКИТЕ ДЪРЖАВНИ КНИЖА

Държавните ценни книжа (ДЦК)

В пазарната икономика постоянно възникват многобройни и разнообразни делови връзки, създават се отношения, които имат икономически и правни последици, произлизат различни задължения и права. Така създадените отношения трябва да бъдат конкретизирани и уточнени, да придобият съответна правна форма, да бъдат документирани. Те не могат да се основават на устни договаряния и декларации. За документалното оформление на отношенията между субектите в икономиката се използват ценните книжа.

Те са многобройни и многообразни както е сложна и многообразна самата пазарна икономика.